Sunday, 12 June 2011

Ngũ Nguyện - Kinh Cúng Tứ Thời - Kinh Thiên Đạo

Nam-Mô Nhứt-nguyện:   Đại-Đạo hoằng-khai.
Nhì-nguyện:   Phổ-Độ chúng sanh.
Tam-nguyện:   Xá tội đệ tử.
Tứ-nguyện:   Thiên-hạ thái-bình.
Ngũ-nguyện:   Thánh-Thất an-ninh.
     
Niệm: "Nam-Mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát" (12 lạy)

No comments:

Post a Comment